Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Навчально-методична робота

Інформаційні пакети спеціальностей кафедри

Навчальний процес на кафедрі відбувається за напрямком "Автомобільний транспорт"


Основою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін, які складаються з:

 1. - навчальної програми;
 2. - робочої навчальної програми;
 3. - робочого плану дисципліни;
 4. - конспекту лекцій;
 5. - засобів для проведення поточного та підсумкового контролю: екзаменаційних білетів, контрольних завдань до практичних та лабораторних занять, контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, завдань модульного контролю, завдань для самостійної роботи студентів;
 6. - переліку навчальної та навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни, та її примірників.

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів:

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів:

  Дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт"

 1. Інформатика
 2. Автомобілі
 3. Автомобільні двигуни
 4. Експлуатаційні матеріали
 5. Основи професійної діяльності
 6. Технічна експлуатація автомобілів
 7. Основи науково-дослідних робіт
 8. Основи підприємництва
 9. Організація та управління автосервісом
 10. Фірмове обслуговування автомобілів
 11. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 12. Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів
 13. Безпека дорожнього руху
 14. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
 15. Організація автомобільних перевезень
 16. Економіка підприємства
 17. Механізація та автоматизація технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах АТ
 18. Електричне та електронне обладнання автомобілів
 19. Менеджмент та маркетинг
 20. Стратегія сталого розвитку
 21. Стратегія розвитку підприємств автотранспорту
 22. Діагностика мехатронних систем автомобіля
 23. Основи ліцензування та сертифікації на автотранспорті
 24. Організація дорожнього руху
 25. Перспективні конструкції автомобілів
 26. Нормативно-правове забезпечення на автомобільному транспорті
 27. Основи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод
 28. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць

  Дисципліни підготовки магістрів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт"

 1. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті
 2. Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі транспорту
 3. Методологія і організація наукових досліджень
 4. Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту
 5. Сучасні методи та системи діагностування транспортних засобів
 6. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту
 7. Менеджмент та маркетинг на автомобільному транспорті
 8. Теорія міських пасажирських перевезень
 9. Інформаційно-комп’ютерні системи на автомобільному транспорті
 10. Тенденції та перспективи розвитку автосервісу
 11. Сучасні методи підвищення ефективності технічної експлуатації автотранспорту

  Дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю 275 - "Транспортні технології (автомобільний транспорт)"

 1. Комп’ютерна техніка та програмування
 2. Основи менеджменту
 3. Основи маркетингу
 4. Основи теорії систем управління
 5. Дослідження операцій в транспортних системах
 6. Загальний курс транспорту
 7. Основи економіки транспорту
 8. Інформаційні системи і технології
 9. Транспортні засоби
 10. Логістика
 11. Основи теорії транспортних процесів і систем
 12. Вантажні перевезення
 13. Пасажирські перевезення
 14. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту
 15. Взаємодія видів транспорту
 16. Транспортне право
 17. Вступ до фаху
 18. Транспортно-експедиційна робота
 19. Основи технічної діагностики автомобілів
 20. Правила безпеки дорожнього руху
 21. Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт
 22. Вантажознавство
 23. Управління роботою транспорту
 24. Сучасні комп’ютерні технології
 25. Транспортні вузли
 26. Логістика транспортних систем міста
 27. Економіка міжнародних перевезень
 28. Основи організації міжнародних автомобільних перевезень

  Дисципліни підготовки магістрів за спеціальністю 275 - "Транспортні технології (автомобільний транспорт)"

 1. Проектний аналіз
 2. Сучасні транспортні технології
 3. Стратегії розвитку транспорту
 4. Сучасні проблеми теорії і практики управління
 5. Логістичні системи на транспорті
 6. Теорія міських пасажирських перевезень
 7. Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті
 8. Інтегровані транспортні системи
 9. Автотранспортна експертиза
 10. Автоматизовані системи управління на транспорті

  Дисципліни підготовки PhD

 1. Системотехніка автомобільного транспорту
 2. Основи теорії керування працездатністю і надійністю колісних транспортних засобів
 3. Інтелектуальні транспортні системи
 4. Основи управління науковими проектами
 5. Моделювання процесів розвитку транспортних систем
 6. Методологічні основи методів прогнозування для обгрунтування рішень
 7. Основи теорії технічної діагностики
 8. Теоретичні основи забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

За останні роки викладачами та співробітниками кафедри опубліковано навчальні посібники з грифом Міністерства освіти та науки України:

 1. Біліченко, В. В. Механізація та автоматизація технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах автомобільного транспорту. Навчальний посібник МОН / В. В. Біліченко, В.Л. Крещенецький. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 216 с.
 2. Кукурудзяк, Ю. Ю. Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник МОН. / Ю. Ю. Кукурудзяк, О. В. Рудь, Л. В. Кукурудзяк. - Вінниця: ПП "Едельвейс і К", 2010. - 336 с. . ISBN 978-966-2462-09-8.
Hавчальні посібники з грифом ВНТУ:
 1. Кашканов, А. А. Безпека руху автомобільного транспорту. Навчальний посібник / А. А. Кашканов, О. Г. Грисюк. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 58 с.
 2. Біліченко, В. В. Основи конструкції автомобілів. Ходова частина. Навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. Й. Зелінський, С. М. Севостьянов. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 59 с.
 3. Біліченко, В. В. Менеджмент технічних служб на автотранспортних підприємствах. Навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. В. Варчук, О. В. Вдовиченко. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 117 с
 4. Анісімов, В. Ф. Тепловий та динамічний розрахунок автомобільних двигунів. Навчальний посібник / В. Ф. Анісімов, А. В. Дмитрієва, С. М. Севостьянов. - Вінниця: ВНТУ, 2009. - с. 130.
 5. Бурєнніков, Ю. А. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, А. А. Кашканов, В. М. Ребедайло. - Вінниця: ВНТУ, 2009.
 6. Кашканов, А. А. Інформаційні комп'ютерні системи автомобільного транспорту: навчальний посібник / А. А. Кашканов, В. П. Кужель, О. Г. Грисюк. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 230 с.
 7. Кукурудзяк Ю. Ю. Технічна експлуатація автомобілів. Організація технологічних процесів ТО і ПР : навчальний посібник / Ю. Ю. Кукурудзяк, В. В. Біліченко. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 198 с.
 8. Біліченко В. В. Автомобілі та автомобільне господарство. Дипломне проектування : навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький, В. В. Варчук. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 172 с.
 9. Біліченко, В. В. Проектування та експлуатація технологічного обладнання: навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький. – Вінниця: ВНТУ, 2011 – 115 с.
 10. Біліченко В.В. Економіка підприємства. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу на автомобільному транспорті : навчальний посібник / В. В. Біліченко, В.В. Варчук, С. В. Цимбал. – Вінниця : ВНТУ, 2011 – 128 с.
 11. Біліченко, В. В. Основи логістики: лабораторний практикум / В. В. Біліченко, Ю.Ю. Бурєнніков, О.Л. Добровольський, В.М. Ребедайло. - Вінниця: ВНТУ, 2011. – 69 с.
 12. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту / Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Смирнов Є.В., Зелінський В.Й. - Електронний посібник ВНТУ, 2011
 13. Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Кукурудзяк Ю.Ю., Цимбал С.В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012. –118с.
 14. Кашканов В.А., Ребедайло В.М. Експертиза дорожньо-транспортних пригод: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 158 с.
 15. Кашканов А.А., Кужель В.П. Комп’ютерно інформаційні технології автосервісу: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 185 с.
 16. Поляков А.П., Біліченко В.В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Частина 1. Навчальний посібник. Електронний варіант / ВНТУ, 2013 р.
 17. Бурєнніков Ю.А., Кашканов А.А., Ребедайло В.М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку: навчальний посібник з грифом МОНМС України. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 283 с.
 18. Кужель В.П. Екологічні основи та ресурсозбереження / Кужель В.П., Севостьянов С.М. - Електронне видання, Вінниця: ВНТУ. –2013 р.
 19. Поляков А.П. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Частина 1 / Поляков А.П., Вдовиченко О.В - Електронне видання, Вінниця: ВНТУ, 2013 р.
 20. Біліченко В.В. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту / Біліченко В.В., Кужель В.П. - Електронне видання, Вінниця: ВНТУ, 2013 р.
 21. Біліченко В.В. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту / Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Романюк С.О., Смирнов Є.В. - Електронне видання, Вінниця: ВНТУ, 2013 р.

Методичні матеріали до виконання:

Методичні матеріали до виконання курсових робіт та проектів:

Розроблено та впроваджено дистанційні курси з наступних дисциплін кафедри АТМ:

 1. "Основи логістики" - автори Добровольський О.Л., Бурєнніков Ю.Ю., Біліченко В.В.
 2. "Експертиза ДТП" - автор Кашканов В.А., Кукурудзяк Ю.Ю.
 3. "Економіка підприємства" - автори Бурєнніков Ю.Ю., Добровольський О.Л.
 4. "Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту" - автори Біліченко В.В., Романюк С.О.
 5. "Спеціалізований рухомий склад та його експлуатація" - автори Кашканов А.А., Кужель В.П.
 6. "Організація автомобільних перевезень" - автор Кашканов В.А.
 7. "Інформаційні комп'ютерні системи на автомобільному транспорті" - автори
  Кашканов А.А., Кужель В.П.
 8. "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів" - автори Біліченко В.В.,
  Поляков А.П.
 9. "Автомобільні двигуни" - автори Поляков А.П., Гречанюк М.С.
 10. "Вступ до фаху" - автор Кашканов А.А., Кужель В.П.

      За останні роки викладачами та співробітниками кафедри розроблено 63 електронних варіанти навчально-методичної літератури з дисциплін, що викладаються на кафедрі АТМ.

Скачати інформаційні пакети
З 1 червня 2017 року наш сайт відвідали счетчик посещений разів
Головна сторінка | Новини | Історія кафедри | Склад кафедри | Наукова діяльність | Навчально-методична робота | Матеріально-технічна база | Контактна інформація